Ürün uygunluğu

Direktif ve standartlar

Ürüne yönelik güvenlik gereksinimleri ve pazara teknik giriş gereksinimleri doğrultusunda direktif ve standartlara ilişkin güncel bilgileri burada bulabilirsiniz.

ATEX

Avrupa Birliği ATEX direktifleri, 2014/34/EU sayılı ürün direktifini ve 1999/92/EG sayılı çalıştırma direktifini kapsamaktadır. İlgili direktifler, patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılan ürünlerin piyasaya çıkarılmasına ilişkin kurallar koymaktadır. ATEX kavramı, ATmosphère EXplosible'nin (patlayıcı ortam) Fransızca kısaltmasından gelmektedir.

 • ATEX direktiflerine ilişkin daha fazla bilgi için

  ATEX direktifi, esas olarak 94/9/EG sayılı direktif olarak 1994 yılında yayınlanmıştır. 94/9/EG sayılı ATEX direktifi, yeni yasal çerçeve kapsamında 2014/34/EU ile değiştirilmiştir. Bu direktiflerle; tekdüze bir güvenlik seviyesi sağlama ve ticari engelleri kaldırma amacıyla AB içerisinde çeşitli gereksinimlere ilişkin ayarlamalar yapılmaktadır.

  Direktifler kişisel korumayı kapsar ve temel sağlık ve güvenlik gereksinimleriyle birlikte minimum gereksinimleri kontrol etmektedir. Buna dahil olarak, patlamaya yol açabilecek potansiyel yanma kaynaklarının hariç tutulmasını içerir.

  Tekerler ve ruletler ATEX direktiflerinden dolaylı olarak etkilenmektedir. Tekerler ve ruletler; esas olarak cihaz veya koruma sistemleri değil, aksine çeşitli teknik kullanım alanlarına kurulan ve cihaz ve koruma sistemleri için özel olarak üretilmeyen bileşenlerdir. Uygunluk değerlendirmesi, tüm ürünün uygunluk değerlendirmesi sırasında yapılmaktadır. Dolayısıyla cihaz üreticisi, tüm ürünün ATEX direktiflerine uygun olmasını sağlamalıdır.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, teker ve rulet üreticisi olarak sadece elektrik iletkenliğine sahip veya antistatik teker ve ruletlere ilişkin öneriler vererek direktiflere uygunluk sağlanmasına katkıda bulunabilir. Çarpışma veya alt katmanlar nedeniyle kıvılcım oluşmasına yol açabilen çelik veya döküm demir tekerler istisnai durumlardır.

Dodd-Frank Yasası

Amerikan Dodd-Frank yasasıyla ABD borsasına kayıtlı şirketler için ürünlerinde "çatışma minerallerinin" kullanımına ilişkin açıklama yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum ABD borsasına kayıtlı şirketlere ilişkin tedarikçi konumundaki Alman şirketleri için de endişe unsuru yaratabilir.

 • Dodd-Frank Yasası'na ilişkin daha fazla bilgi için

  Amerikan Dodd-Frank yasası Haziran 2010'dan bu yana yasal olarak bağlayıcı niteliktedir. Bu yasa, sadece ABD borsasına kayıtlı (SEC) şirketler için geçerlidir.

  Dodd-Frank yasasının 1502 bölümünde; tantal, tungsten, kalay veya altın gibi "çatışma mineralleri" olarak adlandırılan belirli materyallerin, bu bölgelerde sürmekte olan iç savaş nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerinden tedarik edilmemesini sağlamak amaçlamaktadır.

  Yasal gereklilikler, tüm tedarik zincirleri üzerinde işlemekte, ancak ABD dışında geçerliliği bulunmamaktadır.

  Avrupa'da bu kapsamda karşılaştırılabilir herhangi bir direktif veya bu tür bir madde sınırlaması söz konusu değildir, dolayısıyla ilgili ürünler veya ham maddeler yasal olarak ithal edilmeye ve iç pazara sürülmeye devam edebilecektir.

  Ancak sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak; sizlere tedarik ettiğimiz ürünlerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerden ilgili hammaddelerin bulunup bulunmadığı konusunda gerekli özeni göstermekteyiz. Bu gerekliliği her teslimatta yerine getiriyoruz.

  Tedarikçilerimizle sürdürdüğümüz iletişimin sonucu olarak tarafımızca, ürünlerimizde kullanılan ham maddelerin kaynağının söz konusu savaş bölgeleri olabileceğine ilişkin meşru bir neden bulunmamaktadır. "Dodd-Frank yasası" bağlamında şirketimizde "çatışma durumunun olmadığını" beyan etmekteyiz.

PAK

Birçok polisiklik aromatik hidrokarbon (PAK), kalıcılığı ve toksikliği nedeniyle çevre kirletici madde olarak büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAK) kullanımı 1272/2013 sayılı REACh tüzüğü Ek XVII'de sınırlandırılmıştır.

 • PAK'ye ilişkin daha fazla bilgi için

  6 Aralık 2013 tarihinde polisiklik aromatik hidrokarbonlara (PAK) ilişkin mevcut düzenleme, EG 1907/2006 sayılı REACH tüzüğünün XVII ekinde genişletilmiştir. 27 Aralık 2015 tarihinden itibaren uzun süreli cilt veya ağızla temas halinde olan kauçuk ve plastik maddelerdeki PAK içeriği, PAK başına 1 mg/kg ile sınırlandırılmıştır.

  Ayrıca "AfPS GS 2014:01 PAK" ürün güvenlilik komitesinin GS spesifikasyonundaki PAK limitleri de sıkılaştırılmıştır.

  Ürünlerimizin (tekerler ve ruletler) kullanım sırasında ilgili uzun süreli veya sürekli cilt teması bulunan yapı parçası kategorisine girmemesi nedeniyle, ürünlerimiz (teker ve ruletler) söz konusu düzenlemelerden etkilenmemektedir.

  Ancak yukarıda söz konusu limitlere uygun kauçuk teker ve ruletleri talep üzerine temin edebilmekteyiz. Bize tedarik edilen kauçuk ürünlere ilişkin ilgili doğrulamalarla birlikte tarafımızca uygulanan bağımsız bir kuruma ait test sonuçları elimizde mevcuttur.

POP

Kalıcı organik kirletici maddeler (ing. persistent organic pollutants POP), kalıcı özellikleri nedeniyle evrensel bir sorun teşkil etmektedir ve bu durum sadece uluslararası düzenleme ile çözülebilir. POP'lerden kaynaklı insan ve çevre üzerinde meydana gelen tehlikelerin üstesinden gelmek için geçmiş dönemlerde çeşitli uluslararası çevresel anlaşmalar yapılmıştır.

 • POP'ye ilişkin daha fazla bilgi için

  Belirli özelliklere sahip organik kimyasallar, kalıcı organik kirletici maddeler (POP) olarak adlandırılmaktadır:

  • Uzun bir süre boyunca kalıcı
  • Uzun mesafe taşıma potansiyeline sahip
  • Gıda zincirinde birikme
  • İnsan ve hayvanlar için zehirli

   

  29 Nisan 2004 tarihinde 850/2004 sayılı direktifiyle (EG) AB üyesi ülkeler için POP'nin üretimi, piyasaya çıkarılması, kullanımı ve serbest bırakılması kapsamında detaylı gereklilikler belirlenmiştir. Bu direktifle önlem ilkesi doğrultusunda insan sağlığı ve çevrenin POP'den korunması amaçlanmaktadır.

  İşbu vesileyle; direktif gereksinimlerini yerine getirdiğimizi ve ürünlerimizin kalıcı organik kirletici madde (850/2004 sayılı direktif (EG) Ek I'e göre POP) içermediğini doğrulamaktayız.

REACh

REACh; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" kavramının kısaltmasıdır. Bu kavram, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren AB kimyasallar tüzüğü ile ilgilidir.

 • REACh'ye ilişkin daha fazla bilgi için

  1907/2006 sayılı REACh direktifiyle (EG) kimyasallara ilişkin politikalarda kapsamlı bir yapılandırma gerçekleştirilmiştir. REACh ile, kimyasallar yasası temel olarak uyumlu hale getirilmiştir. Burada insanların ve çevrenin korunmasının yanı sıra kimyasal maddelere ilişkin tüm bilgilerin merkezi olarak Avrupa'da toplanması amaçlanmaktadır.

  1907/2006 sayılı REACh direktifiyle (EG) kimyasallara ilişkin politikalarda kapsamlı bir yapılandırma gerçekleştirilmiştir. REACh ile, kimyasallar yasası temel olarak uyumlu hale getirilmiştir. Burada insanların ve çevrenin korunmasının yanı sıra kimyasal maddelere ilişkin tüm bilgilerin merkezi olarak Avrupa'da toplanması amaçlanmaktadır.

  REACh direktifinin Haziran 2007'de yürürlüğe girmesinin ardından, ürün programında düzenli aralıklarla SVHC kapsamında incelemeler başlattık. Ürünlerimizden birinde aday listesinde yer alan bir maddenin ağırlıkça %0,1 seviyesi üzerinde olması durumunda REACh direktifinin 33. maddesi gereğince bilgilendirme yapma zorunluluğunu yerine getirmekteyiz.

  Aşağıdaki maddeler SVHC aday listesinde kütlece > %0,1 oranında bir madde içermektedir:

  • Octa-methyl-cyclotetrasiloxane (D4) (CAS Nr. 556-67-2)
  • Deca-methyl-cyclopentasiloxane (D5) (CAS Nr. 541-02-6)
  • Dodeca-methyl-cyclohexasiloxane (D6) (CAS Nr. 540-97-6)

   

  Güncel SVHC aday listesini bu internet sitesinde bulabilirsiniz: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

RoHS

Elektronik ürünlerdeki zehirli ve çevreye zarar veren maddeler doğal döngüde birikmektedir. RoHS direktifleri ile bu maddelerin ürünlerde bulunmasının yasaklanması amaçlanmaktadır. RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması), 8 Haziran 2011 tarihli 2011/65/EU sayılı EG direktifi ile ilgilidir.

 • RoHS'ye ilişkin daha fazla bilgi için

  RoHS direktifi başlığı: "Elektrik ve elektronik eşyalardaki belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 8 Haziran 2011 tarihli ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi".

  Bu AB direktifi, 9 Mayıs 2013 tarihinde "Elektrik ve elektronik eşyalardaki maddelere ilişkin düzenlemenin - ElektroStoffV" yayınlanmasıyla ulusal bir yasa haline gelmiştir.

  4 Haziran 2015 tarihinde 2015/863/EU sayılı direktif delegesi ile tehlikeli madde listesine 4 madde daha eklenmiştir.

  Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG ürünlerinde elektrik ve elektronik eşyalar söz konusu değildir, bu nedenle düzenleme ürünlerimize uygulanmamaktadır.

  Ancak teker ve ruletlerimizin elektrik ve elektronik eşyalara da takılmasından dolayı ürünlerimizde, Ek II'de listelenen maddelere ilişkin limitleri geçen herhangi bir materyal kullanmıyoruz. Dolayısıyla RoHS çerçevesinde uygunluğu doğrulayabiliyoruz.